Nieuwsbrief 5 december 2017

 

Nieuwsbrief 5
december 2017

 
Via deze nieuwsbrief brengen wij u op de hoogte van een aantal actuele zaken

1. De nieuwbouw
2. Ouderdom drie stolpboerderijen
3. De oorsprong van Castricum. Donateurslezing.
4. Archeologische vondsten in Bakkum
5. Speurwerk naar Castricumse families
6. Redactie Jaarboek
7. Erfgoedbeleid
8. Nieuws van de archieven
9. Opening vernieuwde De Duynkant
10. Nieuws uit de taakgroepen
11. Oproep nieuwe medewerkers
12. Oproep donateurs
13. Kerst- en nieuwjaarswens

 
1. De nieuwbouw
 
De nieuwbouw van ons gebouw De Duynkant aan de Geversweg vordert gestaag. Nadat aannemersbedrijf A.C. Borst in samenwerking met Locas installatietechniek en Electronica de Graaf de bouwkundige werkzaamheden had opgeleverd, is nu schildersbedrijf Weda begonnen met het schilderwerk in de nieuwbouw. Ook het bestaande deel zal worden opgeknapt. Omdat de nieuwe betonvloer een droogtijd heeft van 8 weken wordt pas in januari het marmoleum gelegd door Huitenga. Veel werk zal er voor de vrijwilligers van Oud-Castricum zijn wanneer de vloeren gelegd zijn. De bouwcommissie is bezig met het uitzoeken van de benodigde tentoonstellingsverlichting.
Mede door de extra bijdragen van onze donateurs is er extra geld beschikbaar om ook de voorzijde en tuin te moderniseren. Maar de penningmeester blijft zuinig kijken want sommige dingen zijn duurder dan gedacht.
 
Daarom een oproep aan de donateurs die nog geen extra bijdrage hebben gegeven om alsnog iets te doen. Het is natuurlijk ook leuk als een bedrijf ons wil sponsoren.
Het bankrekeningnummer is nog steeds NL54INGB0001851360 t.n.v. Stichting Werkgroep Oud-Castricum.
 
NB Er zijn op dit moment nog circa 150 donateurs die hun jaarlijkse donatie nog niet hebben voldaan.

Hans Kinders maakt een film van de nieuwbouw van de Duynkant

 
2. Ouderdom drie stolpboerderijen
 
De Werkgroep had de gemeente Castricum gevraagd om een bijdrage voor een dendrochronologisch onderzoek  van de oudste houten delen van drie stolp–boerderijen, Breedeweg 72, 75/77 en 80. Bij de opening van de Open Monumentendag deelde wethouder Marcel Steeman mee dat de gemeente, als jubileum–geschenk aan de Werkgroep, alle kosten voor haar rekening neemt.
Inmiddels is het rapport van specialist Sjoerd van Daalen met een bijdrage van bouwkundige Dieuwertje Blok ontvangen.  Uit het onderzoek van de jaarringen van de vierkanten van de stolpen blijkt het houtwerk van Breedeweg 75 het oudste te zijn. De kapdatum  ligt rond 1578. Dat van de Breedeweg 72 dateert van de eerste helft van de 17e eeuw en van Breedeweg 77 rond het midden van de 18e eeuw.  De staanders van Breedeweg 80 zijn gekapt tussen 1868 en 1870. Het rapport levert veel gegevens op over de bouwgeschiedenis van de boerderijen en is een goede basis voor een artikel in ons jaarboek. 

Breedeweg 80

 
3. De oorsprong van Castricum. Donateurslezing

De lezing van Hans van Weenen op de afgelopen donateursavond in november over de Oorsprong van Castricum (en zijn naam) vormde in historisch opzicht het sluitstuk van het jubileumjaar. Met mooie en verrassende kaarten, resultaten van geologisch-, archeologisch- en archiefonderzoek wees hij de weg naar nieuwe benaderingen en nog niet onderzochte richtingen.
Het  oorspronkelijke Castricum zou gezien kunnen worden als een van de ringwalburchten langs de kust ter verdediging tegen de Vikingen. De naam zou zijn af te leiden van een groep bewoners van een vesting, castrum. Die vestiging zou ± 880-890 ontstaan moeten zijn.
Deze voorstellen vragen om uitgebreide discussie en onderzoek door historici en archeologen en voor een deel ook door taal- en naamkundigen.
Een voorlopige bijdrage van Rino Zonneveld over de naam en de oorsprong van Castricum is al op onze website te vinden. De naam Castricum zou volgens hem afgeleid zijn van Castringhem en zou teruggaan tot de vroege 5eeeuw, ongeveer de tijd van Hilde. Het zou betekenen de plaats van het volk of de volgers van Caster/Kastin.

 

Hans van Weenen dicht bij de oorsprong van Castricum

 
4. Archeologische vondsten in Bakkum

In de buurt van Doornduyn heeft het bedrijf Hollandia-archeologie een waarderend onderzoek gedaan. Dit is géén opgraving en dient om de locatie een archeologische verwachting toe te kennen. Aanleiding voor het onderzoek waren de in een lange reeks van jaren gedane vondsten (o.a. door Vikingen geslagen muntjes) die zouden kunnen wijzen op mogelijke aanwezigheid van bewoning in de periode 800-1000. Men heeft op behoorlijke diepte duidelijke bewonings–sporen aangetroffen. De verwachting is hoog. Dit zal wellicht archeologisch beschermd gebied gaan worden.
In de tijdelijke tentoonstelling ‘Van Viking tot Graaf’ in het Huis van Hilde zijn de munten te bewonderen.

Voor- en achterzijde van in Bakkum gevonden munten

 
5. Speurwerk naar Castricumse families 

Dit najaar verscheen het 40e Jaarboek van de Stichting Werkgroep Oud-Castricum met daarin onder andere een uitvoerige beschrijving van de familie Tromp. Al vele jaren wordt door de werkgroep in het jaarboek de geschiedenis en de stamboom van een Bakkumse of Castricumse familie gepubliceerd. Er zijn al ruim 30 stambomen in de jaarboeken opgenomen. Bij de samenstelling vormen bidprentjes een belangrijk hulpmiddel. De Werkgroep Oud-Castricum zou deze graag willen ontvangen, ook bidprentjes van niet-Bakkumse of -Castricumse families.
Van de families die nog niet in de jaarboeken zijn gepubliceerd, worden ook zoveel mogelijk stamboomgegevens, bijzondere gebeurtenissen, beroepen etc. verzameld. Het betreft dan families die vóór 1940 al meerdere generaties in Bakkum of Castricum woonden. De werkgroep heeft daarom ook belangstelling voor reeds uitgezochte fragment-genealogieën of dergelijke. Aanvullend archiefonderzoek maakt het vaak mogelijk om een (tak van een) familie die hier tussen 1600 en 1800 woonde weer volledig in beeld te brengen.

Van links naar rechts: Jeanne Groentjes, Simon Zuurbier en Tonny Sminia

 
6. Redactie jaarboek

Simon Zuurbier en Niek Kaan trekken zich per 1 januari 2018 terug uit de redactie van het jaarboek. Het goede nieuws is dat beideV nog wel voor het jaarboek archiefonderzoek doen en blijven schrijven. Joke Admiraal, een geboren en getogen Castricumse, is tot de redactie toegetreden. Samen met Hans Boot gaat ze de kar trekken.
De nieuwe redactie nodigt graag iedereen uit om herinneringen met betrekking tot Castricum of Bakkum te delen, die gebruikt kunnen worden voor artikelen. Het hoeven echt niet alleen wetenschappelijk verantwoorde verhalen te zijn. Ook leuke herinneringen en persoonlijk ervaringen zijn van harte welkom.  Het emailadres is info@oudcastricum.com.

De oude en nieuwe redactie verenigd
Van links naar rechts: Niek Kaan, Hans Boot, Joke Admiraal en Simon Zuurbier

 
7. Erfgoedbeleid

Bijna vijf jaar geleden besloot het gemeentebestuur om het bureau The Missing Link in de arm te nemen voor de  opzet en uitvoering van het erfgoedbeleid. Er kwam een nieuwe Erfgoednota en er werd een nieuwe filosofie op basis van verhaallijnen over het omgaan met monumenten gepresenteerd. De voornemens zijn nooit geëffectueerd en intussen werd de onderhoudssubsidie voor eigenaren van monumenten verder verlaagd. De Monumentenraad gooide de knuppel in het hoenderhok en recent is afgesproken een andere weg in te slaan in goed overleg met de historische verenigingen en met de Monumentenraad. Wordt vervolgd.

 
8. Nieuws van de archieven

Regionaal Archief Alkmaar, Bergerweg 1, Alkmaar
(www.regionaalarchiefalkmaar.nl)
 
Heeft u vragen over uw onderzoek en wilt u die graag stellen aan ervaren medewerkers van de archiefdienst? Het onderzoek in archieven en collecties kan lastig zijn. Zij helpen u graag verder en wijzen u de weg in de vele archieven en collecties die er zijn.

Introductiemiddag Archief
Wat kunt u doen bij het Regionaal Archief Alkmaar? Hoe moet u te werk gaan om materiaal te vinden over uw voorouders of de plek waar u woont? De antwoorden op dit soort vragen krijgt u te horen tijdens de introductiemiddag archief. U leert wat het Regionaal Archief Alkmaar doet en hoe u gebruik kunt maken van de archieven en collecties die het Archief bewaart. Aanmelden: via het aanmeldformulier op de website of telefonisch: 072-8508200.
 
Noord-Hollands Archief, Jansstraat 40, Haarlem
(www.noord-hollandsarchief.nl)
 
Voorouderspreekuur op 2 en 20 jan., 6 en 17 febr., 6 en 17 maart 2018
Op zoek naar uw voorouders? Nieuwsgierig naar de herkomst van uw achternaam? Benieuwd hoe uw stamboom eruit zou komen te zien? Met deze en andere genealogische vragen kunt u terecht op het Voorouderspreekuur van de Nederlandse Genealogische Vereniging (NGV), afdeling Kennemerland, in het Noord-Hollands Archief. Tijdens het spreekuur staan ervaren genealogen van de NGV tussen 10.00 en 12.00 uur klaar om u wegwijs te maken op het gebied van genealogie. U bent ook van harte welkom als u al onderzoek heeft gedaan, maar vastgelopen bent, of als u extra assistentie nodig heeft. De entree is gratis.

 
9. Opening Vernieuwde Duynkant

De viering van het 50-jarig bestaan van de Werkgroep is aan het eind van 2017 nog niet voorbij.  Zoals u hiervoor hebt kunnen lezen vordert de uitbreiding van De Duynkant gestaag. De bedoeling is dat we op 16 mei 2018, een jaar na het begin van de feestelijkheden, het vernieuwde gebouw feestelijk zullen openen. Hierover krijgt u bericht in de volgende Nieuwsbrief.

 
10. Nieuws uit de Taakgroepen

  • Er is afgesproken dat alle Taakgroepen hun programma’s en prioriteiten voor de komende jaren gaan formuleren;
  • Er is een samenwerkingsovereenkomst tussen de Werkgroep en het Huis van Hilde in voorbereiding;
  • Hans Kinders heeft een filmpje gemaakt van een interview met Jan de Winter (89), zoon van wagenmaker Dirk de Winter;
  • Ernst Mooij heeft namens de werkgroep in de gemeenteraad ingesproken over een plan voor nieuwbouw van woningen tegenover het administratiegebouw van Duin en Bosch;
  • Peter van Eerden heeft deelgenomen aan een discussie over de toekomst van het noordelijk deel van de Zanderij;
  • Op de beeldbank zijn foto’s geplaatst waarvan gegevens zoals namen en gebeurtenissen ontbreken. Tips zijn welkom!
  • Foto’s van schilderijen en tekeningen van Castricum worden allemaal op de beeldbank opgenomen;
  • Jan Possel en Ted Telleman komen per 1 januari de taakgroep ‘PR en website’ versterken;
  • Nieuw op de website is een rubriek met oude advertenties.
 
11. Oproep nieuwe medewerkers

De stichting Oud-Castricum vraagt medewerkers voor vacatures op het gebied van beheer, behoud en onderzoek van erfgoed en cultuurhistorie en de bibliotheek. Interesse op een van de gebieden kan leiden tot vrijwilligerswerk bij de stichting. Contactpersoon: rinozonneveld@gmail.com.

 
12. Nieuwe donateurs

Onze zeer gewaardeerde donateurs krijgen voor een bedrag van minimaal € 15,- het jaarboek en de nieuwsbrief van de stichting. Ze zijn welkom bij de tentoonstellingen en op de jaarlijkse donateursavond. Veel nieuwe informatie wordt  steeds op de website aangeboden.
Donateurs steunen de werkgroep Oud-Castricum niet alleen financieel. Met hun donatie geven ze ook aan dat het behoud van ons erfgoed hun ter harte gaat en verspreiden de boodschap die wij delen: trots zijn op ons dorp. 

 
13. Kerst- en nieuwjaarswens

Wij wensen onze leden en donateurs prettige kerstdagen en een gelukkig 2018, waarin u met onverminderd enthousiasme kunt genieten van wat Oud-Castricum u te bieden heeft!

 
 
 
 

Vragen, opmerkingen of wensen met betrekking tot de nieuwsbrief kunt u doorgeven aan de redactie via nieuwsbrief@oudcastricum.com

 

Print Friendly, PDF & Email