Nieuwsbrief 7

Nieuwsbrief 7
Geplaatst op 24 juni 2018

 
Via deze nieuwsbrief brengen wij u op de hoogte van een aantal actuele zaken

 1. Opening vernieuwde Duynkant
 2. De nieuwe Duynkant
 3. Munten, fibula’s en aardewerk
 4. Nieuwe openingstijden
 5. De eerste tentoonstelling
 6. Privacybeleid

NB Raadpleeg geregeld onze website www.oudcastricum.com

 

1. Opening vernieuwde Duynkant

Het was druk vrijdagmiddag de 15e juni in ons vernieuwde en uitgebreide gebouw aan de Geversweg. Veel sponsoren, bestuursleden van verenigingen uit de regio, vertegenwoordigers van bedrijven die aan de bouw hebben meegewerkt  en andere relaties hadden aan de uitnodiging gehoor gegeven om de heropening van De Duynkant mee te maken.  
Voorzitter Peter Sibinga sprak een welkomstwoord. Gerard Veldt, de man die de nieuwbouw financieel strak heeft begeleid, stond in zijn toespraak stil bij het overlijden van werkgroeplid Theo Sneekes die bij de bouw een belangrijke coördinerende rol heeft gespeeld. 
Gerard gaf op humoristische wijze weer hoe hij het bouwproces van ongeveer zes jaar had beleefd.  Hij had zich verkleed als bouwvakker, een outfit die naar zijn mening het beste paste bij zijn rondborstige uitspraken over de wonderlijke wegen die gevolgd moesten worden om tot resultaten te komen. Het noodzaakte burgemeester Mans om begrip te vragen voor de klippen die omzeild moesten worden. Hij verrichtte de opening door een overeenkomst te tekenen, waarbij de werkgroep het fraaie oude raadsmeubilair in bruikleen kreeg. In een korte speech sprak hij zijn waardering uit voor de activiteiten van de werkgroep. Na de opening werd een film van Hans Kinders vertoond over het verloop van de nieuwbouw. Het bleef daarna nog lang gezellig in De Duynkant.
 
        

 

2. De Nieuwe Duynkant

Voor uitbreiding van ons gebouw De Duynkant is om meerdere redenen gekozen. De expositieruimte werd te krap voor het toenemende aantal bezoekers. Bovendien ging het rustig bekijken van tentoonstellingen niet goed samen met de vertoning van films en andere presentaties. Ook de klimaatbeheersing van het gebouw was onvoldoende. Nu hebben we een aparte expositieruimte en een filmzaal. Heel belangrijk is ook de nieuwe archiefruimte waar ons materiaal onder de juiste condities kan worden bewaard.
Bij de herinrichting is gestreefd naar een multifunctioneel en gezellig onderkomen, waar de bezoeker zich welkom voelt.  Het heeft een aantal leden van de werkgroep enorm veel tijd en organisatie gekost, maar het resultaat mag er zijn. De tentoonstellingsruimte is voorzien van een ophangsysteem en spots waarmee de objecten goed belicht kunnen worden. De filmzaal is voorzien van een groot TV-scherm en geluidsapparatuur. In de filmzaal staat het sfeer bepalende oude raadsmeubilair van Castricum. In deze ruimte staan ook twee nieuwe vitrinekasten met archeologische vondsten. 
Heel belangrijk is dat we door de herinrichting nu een heel functionele werkruimte hebben gekregen waar de bibliotheek en de fotostudio ook in zijn ondergebracht.  Om de naam van het gebouw eer aan te doen zijn aan de voorzijde twee duintjes aangelegd. Voor en naast het gebouw is gekozen voor een erfafscheiding met sleedoorn en meidoorn. Langs het pad staat een beukenhaag. We hebben de tuin Gulle Tuin genoemd naar de Gulle weg die er ooit heeft gelegen.
Een uitgebreide toelichting op de nieuwbouw en de herinrichting is te vinden op onze website https://www.oudcastricum.com/nieuws/inrichting-gebouw-de-duynkant/ 
 

Filmzaal
Filmzaal
 
Bibliotheek
Bibliotheek
Gulle Tuin
Gulle Tuin
 

3. Munten, fibula’s en aardewerk van de Werkgroep Oud-Castricum

De nieuwbouw en uitbreiding van de Duynkant biedt eindelijk de mogelijkheid een keuze uit ons archeologisch bezit permanent ten toon te stellen. De vitrine­kasten in de filmzaal, geschonken door de Lionsclub Castricum-Heemskerk, bieden hiertoe een optimale gelegenheid.
Het betreft eigen vondsten van leden van de taakgroep Archeologie en andere recente aanwinsten die in Castricum en naaste omgeving zijn gevonden. 
Zo zullen de metaalvondsten, waaronder fibula’s, munten, knopen, musketkogels en bajonetten vooral in de eerste vitrinekast te zien zijn. De aardewerkvondsten, met name verschillende types, zullen in de tweede kast worden getoond. 
De munten bestrijken de periode van de Kelten en Romeinen tot heden. Ze gaan vergezeld van gegevens over de  datering, en foto’s van voor- en achterzijde en een catalogus-exemplaar van de munt.  Net als de munten worden ook de fibula’s chronologisch gepresenteerd – van keltisch tot middeleeuws.
 

 

4. Nieuwe openingstijden

Vanaf zaterdag 30 juni is ons gebouw De Duynkant weer regelmatig open. Twee avonden per week, op maandag- en woensdagavond vanaf 19.30 uur maar nu ook op twee zondagmiddagen per maand.  Zaterdag 30 juni  is een extra openingsdag. Vanaf zondag 1 juli a.s. is de open dag van de Werkgroep Oud-Castricum steeds op de 1e en 3e zondag van de maand van 13.30 uur tot 16.00 uur.
De toegang is gratis voor alle donateurs van Oud-Castricum. De overige belangstellenden betalen 1,-.euro.
Kom kijken hoe mooi en ruim de tentoonstellingszaal en de aparte filmzaal geworden zijn. Er is nu alle ruimte om de tentoonstelling te bekijken en met elkaar te praten en herinneringen te delen. Alle aanvullende informatie is welkom voor de werkgroep. U kunt die aan ons mailen of in het bezoekersboek noteren.
 

 

5. De eerste tentoonstelling

 Op zaterdag 30 juni om 13.00 uur wordt de eerste tentoonstelling in de vernieuwde Duynkant voor het publiek geopend. De tentoonstelling is gewijd aan het verdwenen buurtje De Duynkant  waarover in het 33ejaarboek uit 2010 een uitgebreid artikel is opgenomen. De heer Bertus Stuifbergen, die veel jeugdherinneringen aan De Duinkant heeft, zal de tentoonstelling openen. Daarnaast wordt in de nieuwe filmzaal een film over het oude buurtje vertoond, gevolgd een korte film, waarin Bertus Stuifbergen zijn herinneringen aan de bouw van de anti-tankmuur vertelt.
Het buurtje lag ten westen van de spoorlijn en ten oosten van de tankmuur langs de Oude Schulpweg. Ons gebouw kijkt er als het ware op uit. De buurt werd 75 jaar geleden op last van de Duitsers afgebroken om ruimte te maken voor de Atlantikwall. Ook de huizen aan de westzijde van de Mient werden toen onder andere afgebroken. De tentoonstelling omvat foto’s en verhalen van mensen die toentertijd in De Duinkant woonden.
U bent van harte uitgenodigd.
 

 

6. Privacybeleid

Ook de Werkgroep Oud-Castricum handelt conform de nieuwe AVG richtlijnen waar het uw persoonsgegevens betreft. Alleen de gegevens die nodig zijn voor het versturen van de nieuwsbrief en het bezorgen van ons jaarboek worden door ons opgeslagen. Ze worden niet aan derden verstrekt. Wilt U meer weten over hoe wij omgaan met de nieuw privacy wetgeving, dan verwijzen wij U graag naar onze website. Onder het kopje ‘Over ons’ vindt U het privacy statement van onze werkgroep.

Nieuwsbrief 6

 

Nieuwsbrief 6
van mei 2018

 
Via deze nieuwsbrief brengen wij u op de hoogte van een aantal actuele zaken

 1. Uitbreiding Duynkant
 2. Gulle tuin
 3. Opening 
 4. Tentoonstelling over het verdwenen buurtje De Duinkant
 5. Website
 6. Kunst op de beeldbank
 7. Informatie van instellingen
 8. Informatie van de taakgroepen

NB Raadpleeg geregeld onze website www.oudcastricum.com

 

1. Uitbreiding Duynkant

De bouwwerkzaamheden zijn afgerond en het schilderwerk buiten is af. We hebben een prachtig gebouw gekregen met dank aan alle sponsoren. Binnen hebben verschillende leden zich volop ingezet voor de herinrichting. Alle binnenwanden zijn keurig geschilderd. De archiefruimte is met vereende krachten ingericht en aan de opstelling wordt volop gewerkt. De werkruimte met de computers is door verplaatsing van veel materiaal een goed werkbare ruimte geworden.
De filmzaal met het nieuwe digitale scherm is klaar. Er zijn zitplaatsen voor wel 40 bezoekers. Hier staat ook het oude meubilair van de gemeente. De inrichting van de tentoonstellingsruimte is helemaal veranderd en oogt nu veel ruimer.
De Lionsclub Castricum-Heemskerk heeft de Werkgroep verrast met de schenking van twee mooie vitrinekasten, waarin alle vondsten prachtig tentoongesteld kunnen worden. Van de Bibliotheek Kennemerwaard en van de Historische Kring Heemskerk kregen we een welkome aanvulling op ons meubilair in de vorm van tafels en stellingen en ook Multimate hielp ons hierbij.
 

 

2. Gulle tuin

Het inrichtingsplan van de tuin bij ons gebouw is geïnspireerd door het duinlandschap. Met toestemming van PWN is gebruik gemaakt van zand uit het duingebied. Zo is een duintje ontstaan waar straks duinflora zoals slangenkruid, teunisbloem en zwarte toorts te zien zal zijn. Aan de achterzijde en langs de sloot is vlier, Gelderse roos en egelantier geplant. 
Landschap Noord-Holland heeft ons op het spoor gezet van project Nederlandzoemt.nl zodat de inrichting ook is afgestemd op het leefmilieu van wilde bijen. De heg aan de voorzijde van het gebouw bestaat uit een combinatie van meidoorn en sleedoorn. 
Voor het beheer van de tuin zijn met de gemeente Castricum afspraken gemaakt. De grond is van de gemeente en een deel van het onderhoud zal door vrijwilligers van Oud-Castricum worden gedaan. Omdat hier in de 19e eeuw een weg liep die de Gulleweg genoemd werd, hebben we onze tuin de Gulle Tuin gedoopt.
We zijn de medewerkers van PWN, Landschap Noord-Holland, biologe Thea Spruijt en hovenier Arend Koet dankbaar voor de verleende hulp.

 

3. Opening

De werkgroep werd op 16 mei 1967 opgericht; vandaar dat we van plan zijn de jaarlijkse ledenvergadering van de Werkgroep ook op 16 mei te houden. We hopen dat tegen die tijd de werkzaamheden die nog gedaan moeten worden afgerond zijn. De officiële opening van ons gebouw zal in juni plaatsvinden.

 

4. Tentoonstelling over het verdwenen buurtje De Duinkant

De eerste tentoonstelling in het vernieuwde gebouw gaat over ‘Het verdwenen buurtje De Duinkant’. De film die Hans Kinders over het buurtje en zijn vroegere bewoners heeft gemaakt, wordt dan ook vertoond. De tentoonstelling is te zien vanaf de eerste zondag in juli en is geopend op de eerste en de derde zondag in de maand van 13.30 tot 16.00 uur.

 

5. Website

Aan onze website www.oudcastricum.com wordt op verschillende manieren gesleuteld. Gebruiksvriendelijkheid, goede functionaliteit en interactief zijn de sleutelwoorden. De beveiliging is up-to-date gemaakt. In de groene keuzebalk is onder collecties onze beeldbank te vinden. De foto’s zijn gecodeerd met de tekst ‘collectie Oud-Castricum’. Het is mogelijk foto’s zonder die tekst te bestellen. Onder hetzelfde hoofdstuk vindt u ook de catalogus van onze bibliotheek. Vul een trefwoord in en zie de boeken of artikelen die zich in de collectie bevinden. Op maandag- en woensdagavond kan een en ander worden ingezien.
Ook wordt gewerkt aan het toegankelijk maken van de artikelen uit de jaarboeken met digitale tekst en afbeeldingen. Momenteel staan de eerste 20 jaarboeken erop. In de keuzebalk is onder jaarboeken een alfabetisch overzicht te vinden met alle onderwerpen per thema. De onderwerpen die met een blauwe kleur zijn aangeduid kunnen worden gelezen.

 

6. Kunst op de beeldbank

Voor de jubileumtentoonstelling ‘Castricumse Streken’ zijn veel kunstwerken van Bakkummers en Castricummers verzameld. Niet alle 815 werken konden geëxposeerd worden, maar inmiddels zijn ze wel beschreven en is er van sommige kunstenaars door Annette Beentjes een biografie gemaakt. Op www.oudcastricum.com > groene keuzebalk > Uitgelicht > Kunst op de beeldbank worden de werken getoond. Zou er een ‘Castricumse school’ bestaan? Oordeelt u zelf.

 

7. Informatie van instellingen

 
Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed
 
Op de beeldbank van de website cultureelerfgoed.nl staan diverse publicaties, waaronder de recente studie over het ontstaan van Limmen en andere dorpen. De studie is gratis te downloaden. Het jaar 2018 is het jaar van het Europese erfgoed (europeeserfgoedjaar.nl). Het thema van de Open Monumentendag (8-9 september) is dit jaar ‘In Europa’. Ook Oud-Castricum zal er aandacht aan besteden. 
 
Regionaal Archief Alkmaar
 
Wat kunt u doen bij het Regionaal Archief. Hoe moet u te werk gaan om materiaal te vinden over uw voorouders of de plek waar u woont? De antwoorden op dit soort vragen krijgt u te horen tijdens de introductiemiddag Archief. U leert wat het Regionaal Archief Alkmaar doet en hoe u gebruik kunt maken van de archieven en collecties die het Archief bewaart. 
Data: woensdag 9 mei en 7 juni. Tijd 14.30 tot 16.30 uur. Kosten: gratis.
Voor meer informatie: regionaalarchiefalkmaar .nl.

 

8. Informatie van de taakgroepen

 • de taakgroep Cultuur en Monumenten en de Monumentenraad hebben de aandacht van de gemeente gevraagd voor de opstelling van een lijst van bomen die van belang zijn voor het straatbeeld of cultuurhistorie. Omdat een dergelijke lijst niet is vastgesteld, is er geen enkele boom in de gemeente beschermd. Antwoord is, zoals helaas gebruikelijk, niet ontvangen;
 • er wordt volop gewerkt aan de afronding van artikelen voor het 41e jaarboek. Onderwerpen zijn onder andere de geschiedenis van de posterijen, vakantiekolonie De Eenheid, cultureel centrum Geesterhage de Hengelsportvereniging, de eerste burgemeester Pieter Kieft, panden aan de Breedeweg en de familie Van der Himst;
 • in het Huis van Hilde wordt op 26 juni 20.00 uur een presentatie gegeven over de landschappelijke ontwikkeling van onze regio, de nieuwe Omgevingswet en in aansluiting daarop de inrichting van erven bij stolpboerderijen; 
 • de taakgroep archeologie heeft in de afgelopen tijd detectorvondsten gedaan. Een artikel is in voorbereiding;
 • opzienbarend was een onderzoek naar de resten van het ‘Blockhuys’ een soort kasteel of versterkte woning aan de Doodweg. Hierover zal initiatiefnemer Hans van Weenen de resultaten publiceren.
   

Vragen, opmerkingen of wensen met betrekking tot de nieuwsbrief kunt u doorgeven aan de redactie via nieuwsbrief@oudcastricum.com

 

Nieuwsbrief 5 december 2017

 

Nieuwsbrief 5
december 2017

 
Via deze nieuwsbrief brengen wij u op de hoogte van een aantal actuele zaken

1. De nieuwbouw
2. Ouderdom drie stolpboerderijen
3. De oorsprong van Castricum. Donateurslezing.
4. Archeologische vondsten in Bakkum
5. Speurwerk naar Castricumse families
6. Redactie Jaarboek
7. Erfgoedbeleid
8. Nieuws van de archieven
9. Opening vernieuwde De Duynkant
10. Nieuws uit de taakgroepen
11. Oproep nieuwe medewerkers
12. Oproep donateurs
13. Kerst- en nieuwjaarswens

 
1. De nieuwbouw
 
De nieuwbouw van ons gebouw De Duynkant aan de Geversweg vordert gestaag. Nadat aannemersbedrijf A.C. Borst in samenwerking met Locas installatietechniek en Electronica de Graaf de bouwkundige werkzaamheden had opgeleverd, is nu schildersbedrijf Weda begonnen met het schilderwerk in de nieuwbouw. Ook het bestaande deel zal worden opgeknapt. Omdat de nieuwe betonvloer een droogtijd heeft van 8 weken wordt pas in januari het marmoleum gelegd door Huitenga. Veel werk zal er voor de vrijwilligers van Oud-Castricum zijn wanneer de vloeren gelegd zijn. De bouwcommissie is bezig met het uitzoeken van de benodigde tentoonstellingsverlichting.
Mede door de extra bijdragen van onze donateurs is er extra geld beschikbaar om ook de voorzijde en tuin te moderniseren. Maar de penningmeester blijft zuinig kijken want sommige dingen zijn duurder dan gedacht.
 
Daarom een oproep aan de donateurs die nog geen extra bijdrage hebben gegeven om alsnog iets te doen. Het is natuurlijk ook leuk als een bedrijf ons wil sponsoren.
Het bankrekeningnummer is nog steeds NL54INGB0001851360 t.n.v. Stichting Werkgroep Oud-Castricum.
 
NB Er zijn op dit moment nog circa 150 donateurs die hun jaarlijkse donatie nog niet hebben voldaan.

Hans Kinders maakt een film van de nieuwbouw van de Duynkant

 
2. Ouderdom drie stolpboerderijen
 
De Werkgroep had de gemeente Castricum gevraagd om een bijdrage voor een dendrochronologisch onderzoek  van de oudste houten delen van drie stolp–boerderijen, Breedeweg 72, 75/77 en 80. Bij de opening van de Open Monumentendag deelde wethouder Marcel Steeman mee dat de gemeente, als jubileum–geschenk aan de Werkgroep, alle kosten voor haar rekening neemt.
Inmiddels is het rapport van specialist Sjoerd van Daalen met een bijdrage van bouwkundige Dieuwertje Blok ontvangen.  Uit het onderzoek van de jaarringen van de vierkanten van de stolpen blijkt het houtwerk van Breedeweg 75 het oudste te zijn. De kapdatum  ligt rond 1578. Dat van de Breedeweg 72 dateert van de eerste helft van de 17e eeuw en van Breedeweg 77 rond het midden van de 18e eeuw.  De staanders van Breedeweg 80 zijn gekapt tussen 1868 en 1870. Het rapport levert veel gegevens op over de bouwgeschiedenis van de boerderijen en is een goede basis voor een artikel in ons jaarboek. 

Breedeweg 80

 
3. De oorsprong van Castricum. Donateurslezing

De lezing van Hans van Weenen op de afgelopen donateursavond in november over de Oorsprong van Castricum (en zijn naam) vormde in historisch opzicht het sluitstuk van het jubileumjaar. Met mooie en verrassende kaarten, resultaten van geologisch-, archeologisch- en archiefonderzoek wees hij de weg naar nieuwe benaderingen en nog niet onderzochte richtingen.
Het  oorspronkelijke Castricum zou gezien kunnen worden als een van de ringwalburchten langs de kust ter verdediging tegen de Vikingen. De naam zou zijn af te leiden van een groep bewoners van een vesting, castrum. Die vestiging zou ± 880-890 ontstaan moeten zijn.
Deze voorstellen vragen om uitgebreide discussie en onderzoek door historici en archeologen en voor een deel ook door taal- en naamkundigen.
Een voorlopige bijdrage van Rino Zonneveld over de naam en de oorsprong van Castricum is al op onze website te vinden. De naam Castricum zou volgens hem afgeleid zijn van Castringhem en zou teruggaan tot de vroege 5eeeuw, ongeveer de tijd van Hilde. Het zou betekenen de plaats van het volk of de volgers van Caster/Kastin.

 

Hans van Weenen dicht bij de oorsprong van Castricum

 
4. Archeologische vondsten in Bakkum

In de buurt van Doornduyn heeft het bedrijf Hollandia-archeologie een waarderend onderzoek gedaan. Dit is géén opgraving en dient om de locatie een archeologische verwachting toe te kennen. Aanleiding voor het onderzoek waren de in een lange reeks van jaren gedane vondsten (o.a. door Vikingen geslagen muntjes) die zouden kunnen wijzen op mogelijke aanwezigheid van bewoning in de periode 800-1000. Men heeft op behoorlijke diepte duidelijke bewonings–sporen aangetroffen. De verwachting is hoog. Dit zal wellicht archeologisch beschermd gebied gaan worden.
In de tijdelijke tentoonstelling ‘Van Viking tot Graaf’ in het Huis van Hilde zijn de munten te bewonderen.

Voor- en achterzijde van in Bakkum gevonden munten

 
5. Speurwerk naar Castricumse families 

Dit najaar verscheen het 40e Jaarboek van de Stichting Werkgroep Oud-Castricum met daarin onder andere een uitvoerige beschrijving van de familie Tromp. Al vele jaren wordt door de werkgroep in het jaarboek de geschiedenis en de stamboom van een Bakkumse of Castricumse familie gepubliceerd. Er zijn al ruim 30 stambomen in de jaarboeken opgenomen. Bij de samenstelling vormen bidprentjes een belangrijk hulpmiddel. De Werkgroep Oud-Castricum zou deze graag willen ontvangen, ook bidprentjes van niet-Bakkumse of -Castricumse families.
Van de families die nog niet in de jaarboeken zijn gepubliceerd, worden ook zoveel mogelijk stamboomgegevens, bijzondere gebeurtenissen, beroepen etc. verzameld. Het betreft dan families die vóór 1940 al meerdere generaties in Bakkum of Castricum woonden. De werkgroep heeft daarom ook belangstelling voor reeds uitgezochte fragment-genealogieën of dergelijke. Aanvullend archiefonderzoek maakt het vaak mogelijk om een (tak van een) familie die hier tussen 1600 en 1800 woonde weer volledig in beeld te brengen.

Van links naar rechts: Jeanne Groentjes, Simon Zuurbier en Tonny Sminia

 
6. Redactie jaarboek

Simon Zuurbier en Niek Kaan trekken zich per 1 januari 2018 terug uit de redactie van het jaarboek. Het goede nieuws is dat beideV nog wel voor het jaarboek archiefonderzoek doen en blijven schrijven. Joke Admiraal, een geboren en getogen Castricumse, is tot de redactie toegetreden. Samen met Hans Boot gaat ze de kar trekken.
De nieuwe redactie nodigt graag iedereen uit om herinneringen met betrekking tot Castricum of Bakkum te delen, die gebruikt kunnen worden voor artikelen. Het hoeven echt niet alleen wetenschappelijk verantwoorde verhalen te zijn. Ook leuke herinneringen en persoonlijk ervaringen zijn van harte welkom.  Het emailadres is info@oudcastricum.com.

De oude en nieuwe redactie verenigd
Van links naar rechts: Niek Kaan, Hans Boot, Joke Admiraal en Simon Zuurbier

 
7. Erfgoedbeleid

Bijna vijf jaar geleden besloot het gemeentebestuur om het bureau The Missing Link in de arm te nemen voor de  opzet en uitvoering van het erfgoedbeleid. Er kwam een nieuwe Erfgoednota en er werd een nieuwe filosofie op basis van verhaallijnen over het omgaan met monumenten gepresenteerd. De voornemens zijn nooit geëffectueerd en intussen werd de onderhoudssubsidie voor eigenaren van monumenten verder verlaagd. De Monumentenraad gooide de knuppel in het hoenderhok en recent is afgesproken een andere weg in te slaan in goed overleg met de historische verenigingen en met de Monumentenraad. Wordt vervolgd.

 
8. Nieuws van de archieven

Regionaal Archief Alkmaar, Bergerweg 1, Alkmaar
(www.regionaalarchiefalkmaar.nl)
 
Heeft u vragen over uw onderzoek en wilt u die graag stellen aan ervaren medewerkers van de archiefdienst? Het onderzoek in archieven en collecties kan lastig zijn. Zij helpen u graag verder en wijzen u de weg in de vele archieven en collecties die er zijn.

Introductiemiddag Archief
Wat kunt u doen bij het Regionaal Archief Alkmaar? Hoe moet u te werk gaan om materiaal te vinden over uw voorouders of de plek waar u woont? De antwoorden op dit soort vragen krijgt u te horen tijdens de introductiemiddag archief. U leert wat het Regionaal Archief Alkmaar doet en hoe u gebruik kunt maken van de archieven en collecties die het Archief bewaart. Aanmelden: via het aanmeldformulier op de website of telefonisch: 072-8508200.
 
Noord-Hollands Archief, Jansstraat 40, Haarlem
(www.noord-hollandsarchief.nl)
 
Voorouderspreekuur op 2 en 20 jan., 6 en 17 febr., 6 en 17 maart 2018
Op zoek naar uw voorouders? Nieuwsgierig naar de herkomst van uw achternaam? Benieuwd hoe uw stamboom eruit zou komen te zien? Met deze en andere genealogische vragen kunt u terecht op het Voorouderspreekuur van de Nederlandse Genealogische Vereniging (NGV), afdeling Kennemerland, in het Noord-Hollands Archief. Tijdens het spreekuur staan ervaren genealogen van de NGV tussen 10.00 en 12.00 uur klaar om u wegwijs te maken op het gebied van genealogie. U bent ook van harte welkom als u al onderzoek heeft gedaan, maar vastgelopen bent, of als u extra assistentie nodig heeft. De entree is gratis.

 
9. Opening Vernieuwde Duynkant

De viering van het 50-jarig bestaan van de Werkgroep is aan het eind van 2017 nog niet voorbij.  Zoals u hiervoor hebt kunnen lezen vordert de uitbreiding van De Duynkant gestaag. De bedoeling is dat we op 16 mei 2018, een jaar na het begin van de feestelijkheden, het vernieuwde gebouw feestelijk zullen openen. Hierover krijgt u bericht in de volgende Nieuwsbrief.

 
10. Nieuws uit de Taakgroepen

 • Er is afgesproken dat alle Taakgroepen hun programma’s en prioriteiten voor de komende jaren gaan formuleren;
 • Er is een samenwerkingsovereenkomst tussen de Werkgroep en het Huis van Hilde in voorbereiding;
 • Hans Kinders heeft een filmpje gemaakt van een interview met Jan de Winter (89), zoon van wagenmaker Dirk de Winter;
 • Ernst Mooij heeft namens de werkgroep in de gemeenteraad ingesproken over een plan voor nieuwbouw van woningen tegenover het administratiegebouw van Duin en Bosch;
 • Peter van Eerden heeft deelgenomen aan een discussie over de toekomst van het noordelijk deel van de Zanderij;
 • Op de beeldbank zijn foto’s geplaatst waarvan gegevens zoals namen en gebeurtenissen ontbreken. Tips zijn welkom!
 • Foto’s van schilderijen en tekeningen van Castricum worden allemaal op de beeldbank opgenomen;
 • Jan Possel en Ted Telleman komen per 1 januari de taakgroep ‘PR en website’ versterken;
 • Nieuw op de website is een rubriek met oude advertenties.
 
11. Oproep nieuwe medewerkers

De stichting Oud-Castricum vraagt medewerkers voor vacatures op het gebied van beheer, behoud en onderzoek van erfgoed en cultuurhistorie en de bibliotheek. Interesse op een van de gebieden kan leiden tot vrijwilligerswerk bij de stichting. Contactpersoon: rinozonneveld@gmail.com.

 
12. Nieuwe donateurs

Onze zeer gewaardeerde donateurs krijgen voor een bedrag van minimaal € 15,- het jaarboek en de nieuwsbrief van de stichting. Ze zijn welkom bij de tentoonstellingen en op de jaarlijkse donateursavond. Veel nieuwe informatie wordt  steeds op de website aangeboden.
Donateurs steunen de werkgroep Oud-Castricum niet alleen financieel. Met hun donatie geven ze ook aan dat het behoud van ons erfgoed hun ter harte gaat en verspreiden de boodschap die wij delen: trots zijn op ons dorp. 

 
13. Kerst- en nieuwjaarswens

Wij wensen onze leden en donateurs prettige kerstdagen en een gelukkig 2018, waarin u met onverminderd enthousiasme kunt genieten van wat Oud-Castricum u te bieden heeft!

 
 
 
 

Vragen, opmerkingen of wensen met betrekking tot de nieuwsbrief kunt u doorgeven aan de redactie via nieuwsbrief@oudcastricum.com

 

Nieuwsbrief 4 november 2017

 

Nieuwsbrief 4
november 2017

 
Via deze extra nieuwsbrief willen wij u op de hoogte brengen van een aantal actuele zaken

 1. Lezing over het ontstaan van Castricum
 2. Jubileum
 3. Uitbreiding Duynkant
 4. Nieuwe uitgaven
 
1. Lezing over het ontstaan van Castricum
 
Wij maken u graag attent op de jaarlijkse donateursavond. Op donderdag 23 november om 20.00 uur zal Hans van Weenen in Geesterhage een lezing verzorgen over het ontstaan van ons dorp. Er is in de afgelopen 50 jaar veel ‘gespit’ in de archieven en de oude bodem heeft ook veel geheimen prijs gegeven. Toch is de oorsprong en de naam Castricum nog met raadsels omgeven. Hans van Weenen zal ingaan op een aantal hoofdvragen en op basis van nieuw onderzoek antwoorden op die vragen geven. Hij heeft laten weten het jubileum van de werkgroep aan te grijpen om  historie te schrijven.
 
De toegang voor donateurs is gratis. Entrée voor niet-donateurs 2 euro. Er is een beperkt aantal plaatsen met ringleiding beschikbaar
 
2. Jubileum
 
De stichting werkgroep Oud-Castricum heeft dit jaar uitgebreid aandacht geschonken aan het vijftigjarig bestaan. Er werd aan de weg getimmerd met twee tentoonstellingen, Castricumse streken en Vervaagd Agrarisch Verleden.  Een canon van Castricums historie is uitgebracht  en er is een film gemaakt over het verleden van de werkgroep.
Het 40e jaarboek, dat mede in het teken stond van het oprichtingsjaar 1967, werd op 20 oktober gepresenteerd. Het eerste exemplaar werd aangeboden aan redactievoorzitter Simon Zuurbier. Na hun inzet gedurende 40 jaar trekken Simon en Niek Kaan zich terug uit de redactie,maar zij zullen nog wel hun bijdragen aan het jaarboek blijven leveren.
Onder auspiciën van de stichting Kist, in de persoon van Paulien van Vliet, vond een bijzonder project plaats waaraan wijksgewijs leerlingen van basisscholen en veel ouders deelnamen. Het eindigde met een vossenjacht. Daarnaast werden door Dick Groot twee cabaretavonden gepresenteerd en was er een optreden van de popgroep The Frogs. Het feestweekend werd een groot succes.
Het jubileum van de werkgroep kan niemand zijn ontgaan.  We hopen dat de inspanningen een vervolg krijgen in een groeiende betrokkenheid bij onze activiteiten en nieuwe donateurs zal opleveren.
Bestuur en organisatoren bedanken iedereen voor de hulp en ondersteuning!
 
 
3. Uitbreiding Duynkant

Aan de Geversweg is de bouw van de nieuwe ruimte voor filmvertoningen en voor het archief  in volle gang. Begin 2018 zal de ruimte in gebruik genomen kunnen worden. Voor de realisering van een aantal extra voorzieningen doet het bestuur een beroep op donateurs en sponsoren. 

 
4. Nieuwe uitgaven

Het Jaarboek 2017 heeft een nieuwe omslag gekregen. Het telt naast de vaste rubrieken zo’n 12 artikelen over verschillende onderwerpen met betrekking tot de plaatselijke geschiedenis, waaronder een artikel over Castricum en Bakkum in 1967.   
Er is nog een aantal exemplaren beschikbaar van de Historische Canon van Castricum en Bakkum.
De canon kost voor donateurs € 8,50 en € 11,– voor niet-donateurs.
Het Jaarboek kost € 16,– (donateurs hebben het gratis ontvangen). 
De beide uitgaven zijn zowel bij boekhandel Laan als via de werkgroep verkrijgbaar   

  

 
 
 
 
Vragen, opmerkingen of wensen met betrekking tot de nieuwsbrief kunt u doorgeven aan de redactie via nieuwsbrief@oudcastricum.com

Nieuwsbrief 3 september 2017

 

Nieuwsbrief 3
september 2017

 
Nu de zomer voorbij is en de helft van het Lustrumjaar erop zit, willen we u attenderen op de komende onderdelen van de Lustrumviering en ander nieuws.

1. Historische Canon van Castricum en Bakkum
2. Open Monumentendagen, 9 en 10 september
3. Buurtenproject 1967, september/oktober
4. Nationale Archeologiedagen 2017
5. Jaarboek Oud-Castricum, nummer 40
6. Slotevenement 3, 4 en 5 november
7. Donateursavond 23 november
8. Uitbreiding van de Duynkant
9. Het droge Waterrijk vol archeologie
10. Cursus archiefonderzoek
11. Nieuws uit de taakgroepen
 

 

1. Historische Canon van Castricum en Bakkum

Hebt u als donateur nog geen gebruik gemaakt van de aanbieding. Koop nu nog de Historische Canon van Castricum en Bakkum.
Er is voor donateurs nog een beperkt aantal exemplaren beschikbaar voor de gereduceerde prijs van € 8,50. Dat kan natuurlijk op maandag en woensdagavond van 19.30-21.00 uur in De Duynkant, Geversweg 1b, maar ook bij de tentoonstelling Vervaagd Agrarisch Verleden’, waarin stil gestaan wordt bij de verandering van Castricum en Bakkum van een dorp van boeren en tuinders in een forensendorp. De tentoonstelling is voor het laatst te zien op de Open Monumentendag  op zaterdag 9 september van 10.00 – 16.00 in de boerderij van Twisk, Dorpsstraat 11. Voor niet-donateurs is de canon te koop bij Boekhandel Laan voor € 11,00.

 

2. Open monumentendagen, 9 en 10 september

In het Huis van Hilde, kan aan de hand van een gidsje de wandeling ‘In het spoor van Hilde’ beginnen. Die voert u o.a. langs dat vervaagde agrarische verleden. Verder is er op de open monumentendag aandacht voor Landgoed Duin en Bosch en drie locaties aan de Dorpsstraat. Naast de boerderij van Twisk is ook de RK Sint Pancratiuskerk, Dorpsstraat 113 op za. en zo. open en de oude dorpskerk, de huidige protestantse kerk (alleen op za.). Hierbij een nog niet eerder gepubliceerde impressie van de kerk uit 1571 (!). De tekening is afkomstig uit het archief van het Leprooshuis te Haarlem (Noord-Holland Archief). Voor de activiteiten in Limmen en Akersloot en de rest van Kennemerland, zie www.openmonumentendag.nl

 

3. Het Buurtenproject 1967

Het Buurtenproject 1967 dat aan de hoogste groepen van de basisschool een beeld wil geven van het dagelijks leven in 1967, gaat aan het begin van het nieuwe schooljaar verder in de Montessorischool, de Klimop en de Visser ‘t Hooftschool. Op die scholen hebben grootouders en andere ouderen verteld over het leven in Castricum in 1967, toen Molendijk Noord en Noordend nog niet gebouwd waren. Op 19 september wordt de vertel­bijeenkomst gehouden in de Klimop met als thema ‘kostwinnerschap en vrouwenemancipatie’. Op 17 oktober wordt in de Visser ’t Hooftschool gepraat over ‘televisie in 1967’.  Op beide avonden inloop vanaf 19.30 uur, aanvang 20.00 uur.
Heeft u een leuke foto uit die tijd, al dan niet in de wijk genomen, misschien ook nog passend bij het thema? U kunt ze meenemen naar de vertelbijeen­komst en daar ophangen. Ook kunt u ze digitaal sturen naar foto1967@oudcastricum.nl.
We hopen op veel foto’s uit die tijd!
Stemmen op de beste foto van Molendijk Noord: In de Montessorischool op 28september tussen 14.30 en 15.30 uur en in De Klimop op 29 september van 11.30 – 12.30 uur .
Stemmen voor de foto van Noord End: 20 oktober van 11.00 -12.00 uur op de Visser ’t Hooftschool.
De winnende foto zal tijdens het slotevenement uitvergroot in de buurt te zien zijn. 

 

4. Nationale Archeologiedagen 2017 

Op zaterdag 14 oktober zullen onze vrijwilligers in de archeologie op een deel van het land van het Strandvondsten­museum de moeilijkheden en mogelijkheden van metaaldetectie demonstreren.
Van 16 t/m 18 oktober wordt in het Huis van Hilde  het verleden tot leven gebracht. Het is een unieke kans om te ontdekken wat er allemaal in de Nederlandse bodem verborgen zit en zat en wat de archeologen ermee doen, gedaan hebben of juist niet doen. 
Lees meer ….

 

5. Jaarboek Oud-Castricum, nummer 40

In oktober verschijnt het 40e  Jaarboek Oud-Castricum. In het jubileumnummer staan 16 artikelen (!) over diverse historische onderwerpen en de genealogie van een bekende Castricumse familie. Ter gelegenheid van het jubileum is er bijzondere aandacht voor Castricum in het oprichtingsjaar van de werkgroep. Het jubileum is ook aanleiding om de vertrouwde omslag van het jaarboek te vernieuwen. 

 

6. Slotevenement 3, 4 en 5 november

Het slotevenement van “Castricum in 1967 vindt plaats in Geesterhage. Hiermee besluit de Werkgroep Oud-Castricum de jubileumfestiviteiten van het 50-jarig bestaan.
3, 4 en 5 november, een heel weekend feest in Geesterhage !

 • Vrijdagavond 3 november: Dick Groot met het cabaret : “Tussen de schuifdeuren, eindelijk weer een bonte avond”.
 • Zaterdagmiddag 4 november: een fietstocht met vossenjacht door de wijken langs de winnende foto’s van de vertelbijeenkomsten, een taartenbak­wedstrijd en een fototentoonstelling in Geesterhage.
 • Zaterdagavond: groot feest met muziek van The Frogs!
 • Zondagmiddag 5 november tweede voorstelling cabaret met Dick Groot. 
 

7. Donateursavond 23 november

De donateursavond staat gepland voor donderdag 23 november, 20.00 uur in Geesterhage.  Noteert u de datum vast? Onze plaatsgenoot en historicus Hans van Weenen houdt een voordracht over het ontstaan van Castricum.

 


8. Uitbreiding van de Duynkant

Op 25 september begint aannemersbedrijf A.C. Borst met de daadwerkelijke bouwwerkzaamheden. Het betreft een archiefruimte en een uitbreiding van de tentoonstellings­ruimte annex filmzaal van in totaal circa 100 m2. Na bijna 6 jaar voorbereiding is het zover. De verwachting is dat nog vóór het einde van 2017 de bouw kan worden afgerond. De bouwcommissie wordt inmiddels bijgestaan door de inrichtingscommissie. De wensen qua aankleding en inrichting zijn geïnventariseerd. Wat binnen onze financiële mogelijkheden ligt, zal worden uitgevoerd. Als alles volgens plan verloopt kan de daadwerkelijke opening voorjaar 2018 plaatsvinden.
De bouwcommissie zou nog graag zien dat de buitenzijde van het oude gedeelte wordt opgeknapt qua betimmering e.d. Ook de tuin en het hekwerk kunnen wel een opknapbeurt gebruiken. Hier is echter nog geen geld voor beschikbaar. We hopen dat in dit lustrumjaar ook hiervoor sponsors gevonden zullen worden.
Ons bankrekeningnummer is NL54INGB0001851360 t.n.v Oud-Castricum. 

 

9. Het droge Waterrijk vol archeologie

Hoe kan het dat er zomaar een overvloed aan scherven ligt in een afgeplagd duin bij Waterrijk langs de Herenweg tussen Egmond-Binnen en Rinnegom? De grens tussen Rinnegom en Noord-Arem (Egmond-Binnen) zou historisch bepaald zijn door de Galenvoort een duinbeek bij Waterrijk. Rond de boerderij Waterrijk ligt een waterrijk gebied met aanvoer van water uit het duin en in de Karolingische tijd wateroverlast uit het oosten.
De taakgroep archeologie van de werkgroep Oud-Castricum assisteerde in augustus 2017 met vier man de opgraving bij Waterrijk. Deze vond plaats naar aanleiding van vondsten in 2016 op de Noorderkroft, Duinkroft en het Noorderelstbos. 

Lees meer …..

 

10. Cursus archiefonderzoek

Het Regionaal Archief Alkmaar (regionaalarchiefalkmaar.nl) aan de Bergerweg 1biedt in het nieuwe seizoen diverse cursussen en workshops aan. Ze zijn vermeld op de vernieuwde website onder ‘Verdieping’.

 • Op de eerste woensdagen van de maanden september t/m december wordt er van 14.30-16.30 uur een Introductiemiddag Archief gegeven. Deelname gratis. 
 • Op de tweede woensdagen is er een archiefspreekuur, waar ervaren medewerkers u graag verder op weg helpen. Deelname gratis. 
 • Op 9 en 16 november, van 10.00 – 12.00 uur wordt een workshop onderzoek naar huizen, winkels en bedrijven gegeven. U leert hier o.a. te werken met de Kadaster Archiefviewer, waarmee op adres gezocht kan worden in acht kadastrale bronnen. Kosten € 5,- voor de twee bijeenkomsten.
 • Tussen eind oktober en eind maart worden ook dit jaar één keer in de maand op dinsdagmiddagen de cursussen Oud schrift voor beginners en gevorderden gegeven. Kosten € 80,- voor tien lessen. 
 • Uitgebreide informatie en aanmelden
 

11. Nieuws uit de taakgroepen

 • De taakgroep Archief is bezig met de voorbereiding van de Duynkant voor de verbouwing. Het materiaal waar geen ruimte voor is wordt overgebracht naar het regionaal archief in Alkmaar.
 • Bij de opgraving op de locatie Zuiderloo bij Heiloo waren leden van Oud-Castricum van maart tot en met juni 2017 bijna dagelijks betrokken. Het hoogtepunt voor Ron van Wezop kwam toen hij met zijn metaaldetector een meer dan 3.000 jaar oude bronzen bijl vond, een sierbijl zonder steel, waarschijnlijk bedoeld als kostbaar offer. Hij zag het als een bekroning van meer dan 40 jaar zoeken. Aan het einde van de opgraving Zuiderloo, waar een deel van de opgraving door bedrijf Hollandia werd uitgevoerd, is midden juli 2017 nog een waterput gevonden met o.a. een houten scheplepel uit Romeinse tijd. lees meer ….
 • De historische verenigingen van Akersloot, Limmen en Castricum hebben gezamenlijk de politieke partijen in de gemeente een aanbeveling gestuurd om het onderwerp Cultuurhistorie in de partijprogramma’s op te nemen.

 


Foto van de gevonden bijl
 
 
 
Vragen, opmerkingen of wensen met betrekking tot de nieuwsbrief kunt u doorgeven aan de redactie via nieuwsbrief@oudcastricum.com

 

Nieuwsbrief 2 april 2017

 

Nieuwsbrief 2

april 2017

 
In deze nieuwsbrief zijn de volgende onderwerpen te lezen:
1. Historische canon van Castricum en Bakkum
2. Tentoonstelling ‘Vervaagd agrarisch verleden’
3. Tentoonstelling ‘Castricumse streken’
4. Film over de werkgroep Oud-Castricum
5. Buurtenproject 1967
6 .Uitbreiding De Duynkant
7. Wie zijn úw voorouders?
8. Schenkingen
9. Nieuws uit de taakgroepen
10. Interessante websites
 

1. Historische Canon van Castricum en Bakkum

 

cover van historische canon

Ter gelegenheid van haar 50-jarig jubileum geeft de Werkgroep Oud-Castricum een historische canon van Castricum en Bakkum uit. Hierin wordt in dertig vensters de geschiedenis van de twee dorpen verteld en verbeeld. Donateurs ontvangen een aanbiedingsbrief en kunnen na het overleggen van deze brief een exemplaar tegen de gereduceerde prijs van € 8,50 in ontvangst nemen (winkelprijs € 11,-). Het uitgiftepunt is op het adres Dorpsstraat 11 in de weekenden van 20 mei tot en met 25 juni tussen 14.00 en 17.00 uur, tijdens de openstelling van de tentoonstelling over het agrarisch verleden van ons dorp. Donateurs die buiten Castricum wonen kunnen met een e-mail aan veldtoudcastricum@xs4all.nl een exemplaar bestellen. De portokosten bedragen € 4,-. De prijs wordt dan € 12,50.

 

2. Tentoonstelling ‘Vervaagd agrarisch verleden’

 

In de tweede helft van de 20e eeuw is het karakter van Castricum sterk veranderd van een agrarisch dorp in een forensendorp. Boerderijen verdwenen, weilanden veranderden in woonwijken. De tentoonstelling geeft een indruk van het leven van boeren en tuinders. Koeien die met de hand gemolken werden, handkarren volgeladen met aardbeien op weg naar de veiling, zijn kenmerkende beelden. De tentoonstelling is te zien in de boerderij van Jan Twisk, Dorpsstraat 11, waar in de dors ook een verzameling oude gereedschappen is te zien, die de heer Twisk verzamelde. Openingstijden vanaf zondag 7 mei elke zaterdag en zondagmiddag van 14.00-17.00 uur. De tentoonstelling duurt tot en met augustus. 
In deze periode is er op de eerste zondag van de maand geen open dag in De Duynkant.
Lees meer …..

 

3. Tentoonstelling ‘Castricumse streken’schilderij van Henri Braakensiek

Ter gelegenheid van ons jubileum is er ook een  expositie in galerie Streetscape, Dorpsstraat 7, nabij de boerderij van Twisk. Kunstwerken van bekende en onbekende kunstenaars die Castricum en Bakkum herkenbaar in beeld gebracht hebben, worden er geëxposeerd. De kunstwerken zijn door bewoners van Castricum en Bakkum ter beschikking gesteld.
Ga terug in de tijd en dwaal met de kunstenaars door de zeven buurtschappen van de Heerlijkheid Castricum.
De tentoonstelling is van 21 mei tot en met 14 juli geopend op donderdag, vrijdag, zaterdag en zondag van 14.00 – 17.30 uur.
In deze periode is er op de eerste zondag van de maand geen open dag in De Duynkant.
Lees meer ….

 

4. Film over de werkgroep

Tijdens de tentoonstelling “Vervaagd agrarisch verleden’ in de boerderij van Jan Twisk is er een film te zien over hoogtepunten uit de geschiedenis van de werkgroep. Dit tegen de achtergrond van de sinds de zestiger jaren sterk uitgebreide dorpen.

 

5. Buurtenproject 1967

 

Sinds het begin van dit jaar worden in het kader van de jubileumactiviteiten buurtbijeenkomsten georganiseerd in het teken van het oprichtingsjaar 1967 van de werkgroep.
Op 18 mei om 20.00 uur is de 4e bijeenkomst in de Paulusschool. Ger Foeken zal de avond inleiden en een en ander laten zien over het ontstaan van de componisten- en zeeheldenbuurt en Kooiweg-Noord.  Ook aan de rol van de kerk in 1967 zal die avond aandacht besteed worden.
Op 20 juni om 20.00 uur is bij boekhandel Laan door Petra Broers een lezing met als thema ‘Jouw Nederland in de jaren zestig’.
Op 9 juli van 14.00 tot 16.00 uur kunnen in het Huis van Hilde foto’s van het dorp bekeken worden, die iedereen in juni en juli heeft kunnen inleveren en kan er gestemd worden op DE foto van de buurt. 
Lees meer…

 

6. Uitbreiding van De Duynkant

Nadat de bouwvergunning op 16 februari was ontvangen, is de voorbereiding van de bouw verder in gang gezet. Het terrein is vrijgemaakt van bosschages en de laatste puntjes worden op de i gezet met betrekking tot de toepassing van materialen, aansluitingen enzovoort. Ook is er aandacht voor energiebesparende maatregelen. De keuze van de aannemer en de wijze van uitvoering is de volgende stap. Sponsoren zijn nog steeds van harte welkom. Tijdens de bouw worden de namen van de sponsoren op een groot bord vermeld. Onze bankrekening is NL54INGB0001851360 t.n.v. de Stichting Werkgroep Oud-Castricum.

 

7. Wie zijn úw voorouders?

 

waaier overzichtWat weet u eigenlijk van uw voorouders? Oud-Castricum heeft een data-base van gegevens van vele tienduizenden personen die in Castricum en wijde omgeving zijn geboren of hebben gewoond. Wij kunnen u waarschijnlijk helpen aan aantal overzichten van uw voorouders, zoals hieronder één als voorbeeld is weergegeven en aan een tekstbestand met zoveel mogelijk gegevens van de betrokken personen. Aan deze service zijn voor donateurs van Oud-Castricum geen kosten verbonden.
Stuur een mailtje naar genealogie@oudcastricum.com en we nemen contact met u op om te bekijken of we dit voor u kunnen realiseren.
Lees meer…

 

8. Schenking

Luchtfotograaf Wim Schermer heeft een groot aantal luchtfoto’s van ons dorp aan de werkgroep geschonken. De zeer scherpe foto’s zijn met een speciaal ontworpen camera gemaakt in de periode 1973 tot 1986. Ze geven een goed beeld van de vele veranderingen in die tijd. Een prachtig onderwerp voor een toekomstige expositie en voor onze beeldbank.

 

9. Nieuws uit de taakgroepen

 • Op  15 april behaalden 27 cursisten hun Certificaat Praktische Basiscursus Archeologie. De organisatie was in handen van de Werkgroep Oud-Castricum en AWN Zaanstreek. De cursus was een succes vanwege de enthousiaste gastsprekers en de steeds wisselende cursuslocaties. De deelnemers kwamen uit de wijde omtrek; Lees meer ….
 • Op 22 april vond in De Duynkant onder leiding van publiciste Mirjam Janssen een workshop plaats over het ‘schrijven van geschiedenis’;
 • Ook in De Duynkant werd de 89-jarige heer Jan de Winter geïnterviewd  over de herinneringen aan zijn vader de Bakkumse wagenmaker Dirk de Winter. Het gesprek is gefilmd door Hans Kinders en zal te zijner tijd in De Duynkant te zien zijn;
 • Het 40e jaarboek dat in oktober verschijnt krijgt een verrassende nieuwe omslag;
 • Met de Stichting ‘Castricums Monument ons een zorg’ is de werkgroep in gesprek over de ontwikkeling van een plan om de zichtbaarheid van de dorpskerk te verbeteren;
 • In verband met de tentoonstellingen in de Dorpsstraat worden op op de eerste zondag van de maanden mei tot en met augustus geen open dagen gehouden in De Duynkant. Er zijn dan ook geen tentoonstellingen te bezichten. Het gebouw van de werkgroep is wel op de gebruikelijke maandag- en woensdagavonden van 19.30 tot 21.30 uur geopend.
 

10. Interessante websites

 
 
 

Vragen, opmerkingen of wensen met betrekking tot de nieuwsbrief kunt u doorgeven aan de redactie via nieuwsbrief@oudcastricum.com